Uddybende bemærkninger

Mere detaljeret forklaret betyder det, at vi på Skovlund Efterskole vedkender os begrebet “skolen for livet”, idet vi foruden et solidt fagligt indhold også vægter dannelseselementet i såvel undervisningen som i hverdagens mange andre funktioner. Med andre ord udviklingen af “det hele menneske” – intellektuelt, følelsesmæssigt og fysisk.

“Den lokale og nationale forankring og det globale udsyn er for nutidens mennesker grundvilkår, som vi ønsker at forholde os til.”

Ved de åndelige frihedsidealer forstår vi først og fremmest menneskets frie ret til personlig religiøs tro, politisk overbevisning og etiske holdninger. Vi vedkender os kristendommen som vort fælles kulturgrundlag, men vi er ikke forkyndende. Vi respekterer andre religioner og byder elever med “anden etnisk baggrund end dansk” velkommen. Dette dels med henblik på at yde en indsats for integrationen i det danske samfund, men også for at skabe det for os så væsentlige “kulturmøde” i hverdagen.

De politiske frihedsidealer indebærer for os primært, at alle mennesker er født lige (men ikke ens) og skal have lige gode (men ikke nødvendigvis ens) muligheder for at udvikle sig. Mennesket har i princippet et potentiale for såvel godt som for ondt. Derfor er det for os væsentligt, at det iboende potentiale for det gode gives optimale vækstmuligheder, mens potentialet for det onde dæmpes mest muligt.

For os er demokratiet den bedste af alle – hidtil kendte – styreformer, og vi ønsker derfor at bidrage til at fastholde demokratiet i Danmark, styrke det yderligere og udvikle det. Mennesket er dog ikke nødvendigvis skabt
som et demokratisk væsen. I vort daglige virke koncentrerer vi os derfor først og fremmest om opdragelse til og forståelse for demokratiets væsen.

For os er den demokratiske styreform ikke begrænset til det repræsentative demokrati – selv om dette er væsentligt. Det omfatter også demokratiets mange nuancer så som nærdemokrati, respekt for mindretallene, medindflydelse og deltagelse i interessegrupper i ordets bredeste betydning.

Det betyder også, at vi i vort arbejde med uddannelse og dannelse af eleverne ikke altid kan gennemføre et “millimeter-demokrati”, hvor alt er til debat og flertalsafgørelse. Vi påtager os i mange situationer ansvaret for som professionelle undervisere og pædagoger – at fastholde vore regler og holdninger uden videre forhandling med eleverne.

Under begrebet “ansvarlighed” ønsker vi ikke kun at udvikle elevernes evne og vilje til at tage ansvar for egen situation, men også til at tage medansvar for deres medmennesker, for lokalsamfundet, for det nationale samfund, ja, for det globale samfund. Vi finder at egoismen og “sig selv nok-mentaliteten” fylder meget i tiden og ønsker at modvirke dette.

For os er tolerance ikke et spørgsmål om, at alt er lige godt, og at alle holdninger og synspunkter er lige gyldige.

Vi står ved vore holdninger og synspunkter, som vi tror på og vil forfægte, men vi må samtidigt insistere på, at også andre mennesker har lige så stor ret til deres tro, holdninger, synspunkter og overbevisning, som vi har til vore.

Praksis

Skovlund Efterskole er lokalt forankret. Skolen er grundlagt og fortsat støttet af en stor gruppe af Skovlund sogns indbyggere. Skolekredsen er principielt åben for enhver, som føler tilknytning til skolen, men i praksis er det store flertal af skolekredsens medlemmer bosat i Skovlund by og omegn.

Den nationale forankring sikres gennem engageret undervisning i såvel ældre som nyere dansk litteratur og anden kunst, gennem oplysning om Danmarks politiske og kulturelle historie og gennem inddragelse af såvel aktuelle som evigtgyldige livsspørgsmål i undervisningen.
Gennem undervisningen giver vi eleverne viden og information, som vil gøre dem i stand til selv at kunne tage stilling og til at danne egne holdninger. Efter vor mening er det godt at have holdninger, men det er bedre, hvis man har viden og saglig information at have holdningerne i. Vi ønsker både “at oplive og at oplyse”.

Vi tilstræber i undervisningen at differentiere og møde den enkelte på det niveau, vedkommende befinder sig på, for således at give mulighed for optimal faglig indlæring.

Ved at stille krav, såvel i undervisningen som i fritiden og samværssituationen, ved at give ansvar og ved at stille udfordringer op giver vi eleverne muligheder for at udvikle sig til selvstændige og ansvarlige mennesker.