Vedtægter

Vedtægter for Skovlund Efterskole

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

 1. Skovlund Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.
 2. Institutionen er oprettet ved stiftende generalforsamling den 5. april 1995 og har hjemsted i Ølgod Kommune.
 3. Skolen ejer ejendommen på hovedmatrikel 7 AB, Lærkeholt by m.fl. og har adressen: Bygvænget 4, Skovlund, 6823 Ansager.
 4. Skolens værdier bygger på de grundtvigske skoleideer og livssyn. Vi vedkender os de åndelige og politiske frihedsidealer med demokrati, ansvarlighed og tolerance i højsæde.
 5. Skolens formål er at drive efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.
 6. Ud fra skolens værdigrundlag (jf. stk. 4) er formålet, at udvikle et demokratisk, dannet ungt menneske med selvværd, selvtillid og et åbent, tolerant syn på andre mennesker og kulturer forankret i sproglige kompetencer og et solidt fagligt niveau.
 7. Praktiske fag og gøremål indpasses i skolens hverdag med henblik på at sikre en bred menneskelig udvikling på såvel det intellektuelle som det etisk, følelsesmæssige og fysiske område.

§ 2. Skolekreds.

 1. Skolen bæres af en skolekreds, hvor følgende kan være medlemmer: Private myndige personer, som føler tilknydning til skolen, og som er villige til at bidrage økonomisk til dens oprettelse og drift.
 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.
 3. Medlemmerne bidrager med et årligt medlemskontingent, der fastæsttes af generalforsamlingen.
 4. Medlemsbidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud.
 5. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.
 6. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive en stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 7. Skolens årsregnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Skolens drift.

 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.
 2. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v. som andre end skolen disponerer over.
 3. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

§ 4. Generalforsamlingen.

 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.
 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne jf. § 12 og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse jf. § 13.
 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne samt averteres i stedlige distriktsblade med mindst følgende dagsorden:
  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Forstanderens beretning.
  • Godkendelse af et fremlagt revideret regnskab.
  • Fremlæggelse af budget og handlingsplan.
  • Indkomne forslag.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse og suppleanter.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.
 1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 2. Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal bekendtgøres skriftligt for medlemmerne inden 5 dage før generalforsamlingen.
 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 10 procent af skolekredsens medlemmer ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker på samme på, som ved ordinær generalforsamling.
 4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13. Et medlem kan kræve skriftlig afstemning.
 5. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen, og protokollen underskrives af dirigenten.
 6. Protokollen skal opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning.

 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som er stemmeberettigede og som er bosiddende i Danmark eller tilhører det danske mindretal i Sydslesvig. De vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Der vælges to suppleanter.
 2. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen og afgår på skift med to på lige årstal og tre på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Suppleanter er på valg hvert år.
 3. Såfremt et medlem i valgperioden ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, skal vedkommende udtræde øjeblikkeligt. Nyvalg foretages hurtigst muligt.
 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer.
 5. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.
 6. Skolens forstanderpar/forstander og medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar.

 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Den er ansvarlig over for skolekredsen og undervisningsministeren og påser, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
 2. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status jf. § 10.
 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån.
 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens forstander.
 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere efter indstilling fra forstanderen, dog ikke vikarer.
 6. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.
 8. Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af dens værdigrundlag.
 9. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst fire gange årligt.

2. Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøder og meddeler dagsordenen mindst 5 dage før mødets afholdelse.

3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5. Bestlutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal – d.v.s. med mindst 2/3 af den samlede bestyrelses stemmer.

6. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller anden særlig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

7. Bestyrelsen kan beslutte at afholde lukkede møder for bestyrelsen alene.

8. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder forvaltningenslovens kap. 8 om tavshedspligt.

9. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

10.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der udfærdiges skriftligt.

§ 8. Skolens daglige ledelse.

1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger indenfor den daglige ledelse af skolen.

4. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstillinger til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne dog ikke vikarer.

5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Medarbejderråd.

1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

  • fastsættelse af skolens terminer og kursus,
  • ny- og ombygninger,
  • ansættelser i henhold til § 8 stk. 4,
  • ændringer af skolens formålsparagraf og fundats,
  • bestyrelsens budgetforslag.

§ 10. Regnskab og revision

1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 15. marts. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 15. april, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret.

 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen.
 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, ved optagelse af lån i øvrigt kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmers, herunder formandens underskrift.

§ 12. Vedtægtsændringer.

 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet.
 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages medlem.

§ 13. Nedlæggelse.

 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnåes et sådant flertal ikke, kan beslutningen om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindelig flertal af de fremmødte medlemmer.
 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.
 4. Bestyrelsen har ansvar for bevarelse af institutionens aktiver og for, at de økonomiske opgørelser foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.
 5. Eventuelle overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til lov om frie kostskoler.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. april 2003 og på ekstraordinære generalforsamling den 2. juni 2003.

Vedtægterne af 02.06.2003 afløser Skovlund Efterskoles vedtægter af den 30.11.1998.

Nærværende vedtægter godkendes herved Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen, den 7. april 2004.