Matematik

4 lektioner pr. uge for 8.klasse

5 lektioner pr. uge for 9. og 10. klasse

Undervisningen i 8. klasse er niveaudelt og det er sammen med 8. klasses elever fra friskolen, dette giver en større mulighed for at lave flere niveauer.

Undervisningen i 9. – og 10. kl. er ikke niveaudelt, men differencerne undervisning, der både støtter og udfordre dem der ønsker dette.

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse

Undervisere